اخبار روز ۱۳۹۲/۹/۹

در گفتگو با رییس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران عنوان شد:

نخستین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران در راه است

کشاورزی و صنایع وابسته به آن، یکی از مهم ترین موضوعات عصر امروز به شمار می رود.تلاش کشورهای توسعه یافته برای دست یابی به محصولات کشاورزی سالم و ایده آل و همچنین ایجاد فضای امن و استاندارد برای کشاورزان و صنعتگران این حوزه، تخصیص بودجه های مناسب در جهت پیشرفت کشاورزی و صنایع وابسته به آن، گواهی بر اهمیت بخش کشاورزی در دنیای کنونی است و نخستین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران را می توان نخستین گام این انجمن‌ها در توسعه و پیشرفت حوزه محصولات کشاورزی و صنایع وابسته به آن دانست.