اخبار روز ۱۳۹۲/۹/۱۷

نشست خبری اولین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران

نشست خبری اولین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران در اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود.