اخبار روز ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

در گفتگو با عضو هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان سموم بیان شد:

آفت کش های چینی بازار داخلی را راکد کرد.