اخبار روز ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

هندوانه، ایران، دنیا

آیا کاشت هندوانه در ایران صحیح است یا مشروط است؟

هندوانه نوعی بوته و میوه از تیره کدوئیان و دسته صیفی ‌جات است که در جالیز رشد می‌ کند. منشأ آن آفریقای جنوبی است.

کود، ایران، دنیا

کود کافی است اما دانش و تکنولوژی مصرف آن کم است.

شاید بهترین تعریف برای کود عبارت باشد از هر ماده ای که برای بهبود یا افزایش رشد و عملکرد گیاه به خاک افزوده یا مستقیماً به گیاه داده می شود. اما تقسیم بندی های متعددی از لحاظ منشاء تولید این مواد صورت می گیرد. برای مثال کود های شیمیایی، حیوانی، گیاهی، زیستی و ....