اخبار روز ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

بهبود دهنده ها، ایران، دنیا

مصرف بهبود دهنده های رشد در ایران رو به رشد است ولی به کندی.
بهبود دهنده ها (Enhancers) عنوانی کلی و نه چندان رسمی برای موادی است که جهت افزایش کارایی مصرف نهاده های کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند. 
این مواد از لحاظ محل تاثیر به دو دسته تقسیم می شوند: 1) آنها که مستقیماً بر روی گیاه اثر می گذارند ماننده تنظیم کننده های رشد، فولویک اسید و ...2) آنها که به صورت غیر مستقیم در رشد، نگهداری و سایر خصوصیات گیاه تاثیر گذارند و در نهایت موجب افزایش راندمان تولید می شوند؛ مانند تنظیم کننده های pH، سورفکتانت ها، هیومیک اسید و ....

سیب، ایران، دنیا

سیب از مهمترین محصولات باغی ایران با سطح زیر کشتی نسبتاً زیاد است.  اما میزان تولید در آن کم و نیاز به ترویج  و آموزش در زمینه های روش های نوین کاشت و برداشت، تغذیه ، مبارزه با آفات و اصلاح نباتات دارد.