اخبار روز ۱۳۹۳/۸/۲۸

شروع فعالیت ستاد برگزاری دومین نمایشگاه نهاده های کشاورزی

مقدمات برگزاری دومین دوره نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران را فراهم کردند.