اخبار روز ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

ساعت بازدید نمایشگاه ششم

ششمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران، از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۸ دی ماه ۱۳۹۷ در مجتمع نمایشگاهی گفتگو آماده پذیرش بازدیدکنندگان گرامی خواهد بود.


ساعت بازدید: ۱۴ الی ۲۰

کنترل بیولوژیک و غیر شیمیایی، ایران، دنیا

کنترل بیولوژیک در ایران سابقه طولانی دارد و رو به پیشرفت است ولی موانع زیادی بر سر راه آن قرار دارد.

استفاده از راه های غیر شیمیایی برای کنترل آفات  به عنوان راه حلی کمکی برای کاهش مضرات سموم شیمیایی و توسعه کشاورزی پایدار مدتهای زیادی است که مطرح شده و کاربرد آن در مدیریت تلفیقی آفات توصیه می شود. این راه حل ها معمولا بسیار علمی هستند و بر اساس شناخت بیشتر و دقیق تر بیولوژی و اتولوژی آفات و سایر موجودات طراحی می شوند.